ศูนย์ข้อมูลระบบงานภายใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระบบงาน ดาวน์โหลด

ระบบงานภายใน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เกี่ยวกับคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปรัชญา

สร้างบัณฑิตสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศรวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมตามหลักพันธ์กิจสัมพันธ์ เพื่อการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันประชาชมอาเซียน

อัตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติ สู้งาน อดทน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม

ประวัติและความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดิมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาก่อสร้าง สาขาไฟฟ้าและระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ต่อมาในปีการศึกษา 2542 ได้เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรับผู้จบการศึกษาระดับอนุปริญญาทางอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อในวันที่ 10 กันยายน 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ประกาศตั้งคณะ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันโดยให้มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและประกาศของสถาบันโดยอนุโลม ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548

ติดต่อ

เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โทร.055-416629

Loading
Your message has been sent. Thank you!